POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem www.bezpiecznie-rowerem.pl zwanego dalej Serwisem ubezpieczeniowym.
Zasady te odnoszą się do danych korzystających z Serwisu ubezpieczeniowego, zwanych dalej Użytkownikiem (lub Użytkownikami).
Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez wymienionego niżej Administratora danych osobowych w związku z korzystaniem z w/w Serwisu ubezpieczeniowego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z w/w Serwisu ubezpieczeniowego, w tym w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy ubezpieczeniowej „PZU Bezpiecznie Rowerem”, obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie w/w ubezpieczenia, jest:

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA „Horyzont”
NIP 522587327, REGON 380699497, adres siedziby: ul.Gustawa Morcinka 14B,
01-496 Warszawa, tel. 502232803 lub 22 861 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– zwana dalej także Administratorem.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

Niniejsza „Polityka prywatności” jest odzwierciedleniem dążenia Administratora do stosowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizacji zadań służących ochronie prywatności Użytkowników, wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa.

ZASADY DOTYCZĄCE PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z Serwisu ubezpieczeniowego (w tym w oparciu o udzielone zgody) oznacza akceptację przez Użytkownika gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych:
• prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
• prawo żądania sprostowania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać:

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzi, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, okaże się, że jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, jeśli cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzi, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych do czasu zweryfikowania przez Administratora prawidłowości tych danych, a także gdy jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy jego dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z Użytkownikiem.

Prawo sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi jeśli jego dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. W dowolnym momencie Użytkownik może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności, lub wykaże istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane będą przetwarzane także w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do zainteresowań Użytkownika oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody – do czasu jej wycofania.

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane Użytkownika będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw należy przesłać:
- korespondencję na adres:
Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA „Horyzont”, ul. Morcinka 14B, 01-496 Warszawa
lub
- e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Użytkownikowi jak najwyższego poziomu ochrony jego danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronie internetowej www.bezpiecznie-rowerem.pl

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1) W odniesieniu do świadczenia usług podjęcia działań przed zawarciem umów ubezpieczeniowych na żądanie Użytkownika, zawarcia w/w umów, ich obsługi, odnawiania i informowania w zakresie ubezpieczenia – dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
2) Podstawą prawną wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna zgoda Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie, jest dobrowolna zgoda Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5) Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu ubezpieczeniowego do oczekiwań Użytkowników, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest m.in. dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe:
Bezpośrednio poprzez Serwis ubezpieczeniowy, w toku gromadzenia danych do zawarcia umowy ubezpieczenia, w oparciu o dobrowolne zgody udzielone przez Użytkownika oraz w toku działań informacyjnych/korespondencyjnych.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczeniowej / umów zawieranych z Użytkownikiem, jak również podjęcia działań przed zawarciem takich umów na jego żądanie (a także zawarcia, obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie ubezpieczenia) oraz rozpatrywania reklamacji - jest niezbędne do świadczenia tych usług a także rozpatrzenia reklamacji/roszczeń. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną), podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

WYCOFANIE ZGODY

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:
- w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie instrukcji dołączonej do informacji handlowej;
- w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do zainteresowań Użytkownika oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez niego treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane niezbędne do zawarcia, obsługi, odnawiania i informowania w zakresie ubezpieczenia tj.: imię i nazwisko (nazwiska), adres, dane kontaktowe (nr telefonu, email) Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
Ponadto w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika Administrator gromadzić może następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko (nazwiska)
- Adres e-mail
- Numer telefonu
W przypadku wykorzystania funkcji „Rejestracja” w zakładce „Dla sklepów” gromadzone i przetwarzane są przez Administratora dane:
- Nazwa firmy
- NIP
- Dane adresowe
- Adres e-mail
Dodatkowo gromadzeniu podlegają treści wiadomości Użytkownika.
Zbierane są także w sposób automatyczny pliki „cookies” (więcej w części poświęconej Polityce cookies).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W zależności od zakresu i sposobu korzystania z Serwisu ubezpieczeniowego oraz na etapie przekazywania informacji do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w Serwisie ubezpieczeniowym, przetwarzanie danych może odbywać się w celu:
• korzystania z Serwisu ubezpieczeniowego bez logowania (wykorzystanie plików cookies) oraz korzystania z w/w Serwisu po zalogowaniu, z pełnym wykorzystaniem jego funkcjonalności (wykorzystanie danych osobowych);
• zawarcia umowy ubezpieczeniowej - „PZU Bezpiecznie Rowerem” (a także obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie ubezpieczenia) – w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) oraz połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR);
• przekazywania treści marketingowych dotyczących innych oferowanych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Administratora;
• kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych z zawarciem w/w umowy a także obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie ubezpieczenia, w tym w sprawach dotyczących transakcji płatności;
• kontaktowania się z Użytkownikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem, w tym dotyczących innych oferowanych przez Administratora produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email i SMS/MMS) i/lub połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR);
• monitorowania i dopasowania oferty handlowej do zainteresowań Użytkownika (profilowanie);
• monitorowania aktywności Użytkownika oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na stronie, etc. oraz zarządzanie jego aktywnością na stronie;
• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami (profilowanie);
• prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka;
• obsługi próśb i żądań Użytkownika, w tym reklamacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacja sieci, udzielanie pomocy Użytkownikowi, rozwiązywanie problemów technicznych oraz odpowiedzi na skargi lub reklamacje; obsługa ewentualnych innych roszczeń

W zakresie danych gromadzonych poprzez wykorzystanie funkcji „Rejestracja” w zakładce „Dla sklepów” przetwarzanie odbywa się w celu wygenerowania dla Użytkownika wzoru Umowy regulującej zasady współpracy oraz kontaktu służącego ewentualnemu jej zawarciu i realizacji.

Ponadto Administrator może przetwarzać dane w sytuacji:
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową ubezpieczenia lub świadczoną przez Administratora usługą;
- komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, w związku z wpływającą do Administratora korespondencji elektronicznej (e-mail) niezwiązaną z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub inną zawartą z nim umową.
- W związku z szeroko rozumianą realizacją obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W oparciu o stosowne umowy, dane Użytkownika będą powierzane i przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym np. obsługę systemów i oprogramowania informatycznego, dostawców hostingu, dostawców usług IT, podmioty świadczące usługi i dostarczające narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym prowadzące działalność pocztową lub kurierską, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu dokonania płatności przez Użytkownika za zamówione usługi.

Administrator gwarantuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez podmioty inne niż Administrator, przetwarzają one dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto Administrator dąży do tego aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane Użytkownika mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Mogą być także przekazywane zewnętrznej obsłudze administracyjnej i prawnej Administratora oraz podmiotom, którym na mocy prawa przyznane zostało takie uprawnienie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane do zawarcia umowy ubezpieczeniowej (umów) zawartej z Użytkownikiem, jak również obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie ubezpieczenia – w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) oraz połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR), będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.
Dane wykorzystywane w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących innych oferowanych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Administratora będą przechowywane do chwili wycofania udzielonej dobrowolnej zgody.
W związku z celem gromadzenia danych za pośrednictwem zakładki „Dla sklepów” (dane rejestracyjne gromadzone i przetwarzane są z przeznaczeniem inicjowanego przez Użytkownika wygenerowania wzoru Umowy regulującej zasady współpracy oraz w celu kontaktu służącego ewentualnemu jej zawarciu i realizacji) – dane te przechowywane będą do chwili przekazania przez Użytkownika żądania ich usunięcia bądź do czasu rozwiązania Umowy.
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy, zakończeniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody – w zakresie niezbędnym dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Dotyczyć to będzie okoliczności przechowywania danych przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa lub na potrzeby dochodzenia roszczeń przed sądem lub gdy przepisy prawa obligują do tego. Przechowywanie danych będzie realizowane nie dłużej niż do upływu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania sądowego i egzekucji zasądzonej należności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być w razie potrzeby przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych w celu realizacji zadań realizowanych przez Administratora.
Przekazywanie będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

POLITYKA COOKIES

Pliki te stanowią dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, przekazywanymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu ubezpieczeniowego.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W RAMACH SERWISÓW:

Niezbędne pliki cookie (tzw. Ciasteczka techniczne)

Te pliki cookie są niezbędne dla witryny Administratora, aby umożliwić Użytkownikowi poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych niezbędnych plików cookie Administrator może nie być w stanie zapewnić pewnych usług lub funkcji, a ich strona internetowa nie będzie działać tak sprawnie, jakby tego chcieli.

Pliki cookie wydajności

Wydajnościowe pliki cookie, które czasami nazywane są analitycznymi plikami cookie, zbierają informacje na temat korzystania z tej witryny i umożliwiają Administratorowi ulepszenie jej działania. Na przykład, pliki cookie dotyczące wydajności pokazują, które są najczęściej odwiedzanymi stronami w witrynie, pozwalają zobaczyć ogólne wzorce korzystania z witryny, pomóc rejestrować wszelkie trudności związane z witryną i pokazywać, czy reklamy Administratora są skuteczne, czy też nie.

Pliki cookie funkcjonalność

W niektórych okolicznościach Administrator może używać funkcjonalnych plików cookie. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają Administratorowi zapamiętać wybory dokonane w witrynie internetowej oraz zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowywanie określonej strony internetowej, zapamiętanie, czy Administrator poprosił Użytkownika o udział w promocji i o inne żądane usługi, np. oglądanie wideo lub komentarz na blogu. Wszystkie te funkcje pomagają Administratorowi udoskonalić wizytę Użytkownika w witrynie.

W pewnych okolicznościach Administrator korzysta z plików cookie profilowania firm. Te pliki cookie pozwalają zapewnić lepszą obsługę online, która najlepiej pasuje do wyborów i preferencji, dokonywanych podczas korzystania z witryny. Wszystkie te funkcje pomagają Administratorowi stale ulepszać przeglądanie witryny internetowej, pokazując także produkty lub usługi, które mogą być dla Użytkownika interesujące.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator stosuje standardy oraz współpracuje z podmiotami gwarantującymi w ramach zawieranych umów, poziom usług niezbędny do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa danych Użytkowników Serwisu ubezpieczeniowego.
Wśród stosowanych zabezpieczeń Serwisu ubezpieczeniowego obecne są m.in. szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL (kodowanie danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika a następnie dekodowanie po dotarciu na serwer obsługujący stronę Serwisu ubezpieczeniowego), założenia konfiguracyjne uniemożliwiająca przejęcie treści, wykorzystanie bezpiecznych nagłówków HTTP, aktualne narzędzia antywirusowe. Serwis ubezpieczeniowy www.bezpiecznie-rowerem.pl pomyślnie przeszedł szczegółowe testy Działu Bezpieczeństwa PZU SA wykluczające ewentualne luki i potencjalne ogniska zagrożeń zabezpieczeń.
Ponadto Administrator w ramach zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych wdrożył w ramach swoich struktur procedury wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. Opracowane i stosowane są m.in. „Procedury bezpieczeństwa danych osobowych”, „Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia procesu przetwarzania danych”, czy „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”.
Dostęp do danych i ich przetwarzanie odbywa się tylko przez upoważnione osoby i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, w sposób zautomatyzowany zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, cookies, etc.
Dane zbierane są anonimowo oraz w celach statystycznych

Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w szczególności mogą być poddawane profilowaniu służącemu analizie preferencji zakupowych, doborowi działań marketingowych, w celach badawczych i analiz Administratora.
Profilowaniem objęte mogą być: dane pochodzące z plików „cookies”, informacje o typie urządzeń końcowych, dane o zakupionych lub wybranych produktach lub usługach oraz korzystaniu z nich, informacje dotyczące systemu płatności Serwisu ubezpieczeniowego.
Każdy Użytkownik ma prawo do przerwania tego procesu poprzez przekazanie Administratorowi sprzeciwu wobec zautomatyzowanego profilowania danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA „Horyzont”,
ul. Gustawa Morcinka 14B, 01-496 Warszawa
tel. 502232803 lub 22 861 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBOWIĄZYWANIE I DATA AKTUALIZACJI

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 15.02.2022 r.
Zastępuje wersję z: 11.08.2020 r.

KWESTIE NIEUREGULOWANE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.