KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu www.bezpiecznie-rowerem.pl, w związku z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zapisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA „Horyzont”
NIP 5222587327, REGON 380699497, adres siedziby: ul. Gustawa Morcinka 14B,
01-496 Warszawa.

KONTAKT

tel. 502232803 lub 22 861 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) W odniesieniu do świadczenia usług podjęcia działań przed zawarciem umów ubezpieczeniowych na żądanie Użytkownika, zawarcia w/w umów, ich obsługi, odnawiania i informowania w zakresie ubezpieczenia – dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Analogicznie rozumianą sytuacją będzie okoliczność rejestracji za pośrednictwem zakładki „Dla sklepów”, której następstwem będzie wygenerowanie na rzecz Użytkownika wzoru Umowy regulującej zasady współpracy oraz czynności kontaktowe w celu jej ewentualnego zawarcia i realizacji.
2) Podstawą prawną wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna zgoda Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie, jest dobrowolna zgoda Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5) Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu ubezpieczeniowego do oczekiwań Użytkowników, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest m.in. dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo do wycofania zgody; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności” tego serwisu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane do zawarcia umowy ubezpieczeniowej (umów) zawartej z Użytkownikiem, jak również obsługi w/w umowy, odnawiania i informowania o zakresie ubezpieczenia – w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) oraz połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR), będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.
Dane wykorzystywane w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących innych oferowanych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Administratora będą przechowywane do chwili wycofania udzielonej dobrowolnej zgody.
W związku z celem gromadzenia danych za pośrednictwem zakładki „Dla sklepów” (dane rejestracyjne gromadzone i przetwarzane są z przeznaczeniem inicjowanego przez Użytkownika wygenerowania wzoru Umowy regulującej zasady współpracy oraz kontaktu służącego ewentualnemu zawarciu i realizacji Umowy) przechowywane będą do chwili przekazania przez Użytkownika żądania ich usunięcia bądź do czasu rozwiązania Umowy.
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy, zakończeniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody – w zakresie niezbędnym dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Dotyczyć to będzie okoliczności przechowywania danych przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa lub na potrzeby dochodzenia roszczeń przed sądem lub gdy przepisy prawa obligują do tego. Przechowywanie danych będzie realizowane nie dłużej niż do upływu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania sądowego i egzekucji zasądzonej należności.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE

W oparciu o stosowne umowy, dane Użytkownika będą powierzane i przetwarzane przez Ubezpieczyciela, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym np. obsługę systemów i oprogramowania informatycznego, dostawców hostingu, dostawców usług IT, podmioty świadczące usługi i dostarczające narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym prowadzące działalność pocztową lub kurierską, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu dokonania płatności przez Użytkownika za zamówione usługi.

Dane Użytkownika mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Mogą być także przekazywane zewnętrznej obsłudze administracyjnej i prawnej Administratora oraz podmiotom, którym na mocy prawa przyznane zostało takie uprawnienie. Podmioty, o których mowa wyżej mogą być podmiotami zagranicznymi.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na mocy udzielonej zgody, może ona zostać w dowolnym momencie cofnięta. Fakt ten nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody.

ZAUTOMATYZOWANE PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w szczególności mogą być poddawane profilowaniu służącemu analizie preferencji zakupowych, doborowi działań marketingowych, w celach badawczych i analiz Administratora.

Profilowaniem objęte mogą być: dane pochodzące z plików „cookies”, informacje o typie urządzeń końcowych, dane o zakupionych lub wybranych produktach lub usługach oraz korzystaniu z nich, informacje dotyczące systemu płatności Serwisu ubezpieczeniowego.

Każdy Użytkownik ma prawo do przerwania tego procesu poprzez przekazanie Administratorowi sprzeciwu wobec zautomatyzowanego profilowania danych.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w „Polityce Prywatności” tego serwisu.